Η D. Royal Signature Greek Branch, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, μέσω του Επενδυτικού νόμου, καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε πλήρως την κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα.
  • Αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και επιλογή του πλέον συμφέροντος χρηματοδοτικού σχήματος για την επιχείρηση.
  • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία.
  • Οικονομική Ανάλυση και Μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης.
  • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα.
  • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και έως την οριστική έγκριση και υλοποίηση της επένδυσης.