Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες κατηγορίες επιδόσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, δηλαδή της ικανότητας συγκράτησης, της κατηγορίας λειτουργικού πλάτους και της σφοδρότητας πρόσκρουσης, η εταιρεία μας D. Royal Signature Greek Branch, έχει την δυνατότητα να προμηθεύσει και να τοποθετήσει πιστοποιημένα συστήματα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317, οι κατηγορίες των στηθαίων καθορίζονται από τους τρεις παρακάτω παράγοντες:

  • Μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία ασφάλειας οδών
  • Αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία ασφάλειας οδών
  • Στηθαία τεχνικών έργων
Στηθαία

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει να περιορίζουν κατά το δυνατόν τις συνέπειες των ατυχημάτων. Με αυτά επιδιώκεται:

  • η προστασία τρίτων, δηλαδή ατόμων που δεν συμμετέχουν άμεσα σε τροχαία ατυχήματα, ή των περιοχών εκατέρωθεν της οδού που χρήζουν προστασίας ή του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα,
  • η προστασία των επιβαινόντων από τις συνέπειες λόγω της εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, π.χ. λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε εμπόδιο παραπλεύρως της οδού.

Η εταιρεία D.Royal Signature Greek Branch, με την πολυετή εμπειρία της συνεχώς συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.